Autorijschool Eloïne

Uw rijschool in de regio Arnhem e.o.
 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van Autorijschool Eloïne, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.

1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de leerling wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Afspraken Autorijschool

2.1 De leerling krijgt les van een gekwalificeerde autorij-instructeur die aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet. De instructeur moet in bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

2.2 Autorijschool Eloïne zal de aanvraag voor het  theorie-, praktijkexamen of de tussentijdse toets,  onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden, indienen bij de bevoegde instantie. Dit gebeurt uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan.

2.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In het geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

2.4 De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.

2.5 Autorijschool Eloïne draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn.

2.6 Indien de lessen niet kunnen doorgaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval of weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt. De leerling kan in deze betreffende situatie geen aanspraak maken op enige restitutie of schadevergoeding.

 

Artikel 3. Afspraken leerling

3.1 Om autorijlessen te mogen volgen moet de leerling minimaal 16 jaar en 6 maanden oud zijn.

3.2 De leerling dient tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben.

3.3 De leerling staat op tijd en op de afgesproken plaats klaar voor de rijles. Indien de leerling niet op de afgesproken tijd en plaats klaar staat, zal de instructeur nog 10 minuten wachten. Indien de leerling dan nog niet is gearriveerd zal de volledige lesprijs in rekening worden gebracht. De wachttijd van de instructeur gaat af van de afgesproken lestijd.

3.4 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit moet echter wel minimaal 48 uur van tevoren bij de autorijschool worden gemeld, anders heeft de autorijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
LET OP: de 48 uur geldt alleen tijdens werkdagen, maandag t/m vrijdag. Op zaterdag en zondag worden afmeldingen niet verwerkt. Wil de leerling bijvoorbeeld een rijles van maandag afzeggen, dan dient de leerling dit de donderdag ervoor, voor 18.00 uur, aan de autorijschool door te geven.

3.5 Een te laat afgezegde les zal niet in rekening worden gebracht indien er sprake is van een dringende reden.
Van dringende reden is bijvoorbeeld sprake bij bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.
Er is geen sprake van een dringende reden bij bijvoorbeeld: ziekte, vooraf geplande ziekenhuisopname of vakantie.

3.6.1 Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de leerling alle relevante informatie te verstrekken over zijn of haar psychische situatie en medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of de rijbevoegdheid.
Indien tijdens het opleidingstraject er wijzigingen optreden in de situatie dient dat direct aan de instructeur vermeld te worden.

3.6.2 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 3.6.1 staat vermeld, dan heeft de autorijschool het recht de lessen (de gehele les-overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

3.6.3 Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 3.6.1 genoemde situaties, die niet gemeld zijn bij de autorijschool, heeft de autorijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

3.7 indien er sprake is van ontzegging van de rijbevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de leerling verplicht hiervan melding te maken aan de autorijschool. Indien de cursist nalaat dit te melden, is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

3.8 Voor de aanvraag van het praktijkexamen of tussentijdse toets dient de cursist de autorijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.

Artikel 4. Betaling

4.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voorafgaand aan de les voldaan te worden.

4.2 De kosten van leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk iets anders is overeengekomen.

4.3 Voor betalingen van lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na factuurdatum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

4.4 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de autorijschool de volgende procedure:
               a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een herinneringsfactuur.
                   Wordt hier geen gehoor aan gegeven, ontvangt de leerling 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij
                   aanmaningskosten (minimaal € 40,-) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de
                   leerling;
               b. de autorijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag, nadat er 14 dagen zijn verstreken na de
                   factuurdatum. Deze rentevergoeding bedraagt 1% per maand;
               c. Mocht het gebeuren dat de leerling toch niet betaalt, dan schakelt de autorijschool een incassobureau in. De extra                         kosten die dit met zich meebrengt worden doorberekend aan de leerling.

4.5 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft, stopt met de opleiding of hij of zij behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig is benut, dan heeft de leerling geen recht op restitutie.

4.6 Pakketten, of delen daarvan, zijn niet overdraagbaar naar andere leerlingen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven door de autorijschool.

4.7 De geldigheid van het pakket aan rijlessen is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de autorijschool is aangegeven, 24 maanden, gerekend vanaf de factuurdatum van de eerste factuur die wordt verzonden. Na deze datum vervallen alle tegoeden en kan hier geen aanspraak meer op worden gemaakt.

 

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

5.1 De instructeur bepaalt wanneer er een examen of tussentijdse toets gereserveerd mag worden en mag plaatsvinden.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de autorijschool te worden voldaan.

5.3 Indien de leerling niet, of te laat, op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt dan te vervallen.

5.4 Mocht het rijexamen geen doorgang kunnen vinden wegens slecht weer, bijvoorbeeld bij ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De autorijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen. Het betreft hier dan de werkelijk gereden uren.

5.5 Indien, op verzoek van de leerling, een reeds gereserveerd examen of tussentijdse toets afgezegd of verplaatst moet worden brengt de autorijschool de CBR kosten hiervoor in rekening bij de leerling. Daarnaast brengt de autorijschool hiervoor haar eigen administratiekosten in rekening. De administratiekosten die de autorijschool in rekening brengt worden vooraf gepubliceerd op de website.

 

Artikel 6. Beëindiging van de les- en pakketovereenkomst

6.1. De autorijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te ontbinden indien:
               a. De autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen of onjuiste informatie heeft verstrekt aan
                  de autorijschool zoals vermeld in artikel 3.6.1 van de Algemene Voorwaarden;
               b. De autorijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet
                   meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

 

Artikel 7. Aanvullende afspraken

7.1 De autorijschool kan, indien het nodig is, aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

7.2 Echter, deze Algemene Voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

 

Artikel 8. Lespakketten

8.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het eind van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij of zij klaar is voor het examen. Er kan dan gebruik gemaakt worden van een aanvullend pakket, of van losse lessen. Dit kan in overleg met de instructeur.

8.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets, rijexamen of herexamen gereserveerd of afgenomen worden. Praktijkexamens die gereserveerd zijn dienen betaald te worden. Ook als het examen geen doorgang kan vinden doordat er geen geldig theoriecertificaat (meer) is.
De autorijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en daardoor eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket. De bijkomende extra lesuren dienen dan ook betaald te worden.

 

Artikel 9. Vrijwaring

De autorijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van verkeersovertredingen, botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij:
               a. de leerling zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding
                   plaatsvindt;
               b. de leerling tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol of geneesmiddelen die de
                   rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
               c. de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen, dit kan bijvoorbeeld
                  verkregen zijn als de leerling onder invloed van verdovende middelen, alcohol of medicijnen op de (brom)fiets reed
                  en is gedaagd door de rechter. Een leerling mag in dergelijk geval ook géén lesauto besturen;
               d. de leerling onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen. 

Artikel 10. Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  

 
E-mailen
Bellen
Instagram